Het Deltaplan voor de Nederlandse Wiskunde

De Acties

De Wiskunderaad monitort de ontwikkelingen binnen de 20 acties die zijn gedefinieerd in een Deltaplan voor de Nederlandse Wiskunde. Hieronder volgt een overzicht van de status per actie. Deze acties zijn door diverse actoren in het wiskundeveld opgepakt.

Wetenschap brengt je verder

Het Deltaplan voor de Nederlandse wiskunde, opgesteld door het Platform Wiskunde Nederland (PWN) en NWO.

1. Instelling van de Wiskunderaad

[Aangepast uit deltaplan] Er zal een raad ingesteld worden om het belang van de wiskunde bij overheid en bedrijfsleven te bepleiten en monitoring van de in het Deltaplan voorgestelde acties te verzorgen. Deze raad voert regelmatig overleg met de decanen en helpt hen en de wiskundigen keuzen te maken.

 • Per 1-1-2017 is op verzoek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen de Wiskunderaad ingesteld door NWO en PWN.
 • Het jaarverslag 2017 is in te zien via https://www.wiskunderaad.nl/publicaties/
 • De Wiskunderaad heeft een zelfevaluatie uitgevoerd in januari 2019. Deze is verstuurd naar de opdrachtgevers NWO en PWN. De zelfevaluatie geeft de status van de twintig acties uit het Deltaplan weer en geeft aanbevelingen voor het verder uitvoeren van die acties. Op basis van de aanbevelingen is PWN gestart met het opstellen van een nieuw strategisch plan.

3. Versterking van fundamenten van het wiskundehuis

[Uit deltaplan] Het groeiend aantal wiskundestudenten en de stagnerende omvang van de wiskundestaf bedreigen niet alleen de kwaliteit van het academisch onderwijs in de wiskunde maar ook de van oudsher prominente positie van Nederland in het mondiale wiskundig wetenschappelijk onderzoek. Om deze bedreigingen het hoofd te bieden zullen aan de Nederlandse universiteiten meer tenure track posities voor getalenteerde jonge wiskundigen beschikbaar moeten komen. In het verlengde daarvan dient het NWO-programma voor vrij wetenschappelijk onderzoek te worden verruimd ten behoeve van posities voor promovendi.

 • In 2017 en 2018 trok de Wiskunderaad samen op met de Raad voor Natuur- en Scheikunde om de sectorale aanpak onder de aandacht te brengen van Ministeries, politieke partijen en beta-decanen.
 • Op 9 maart 2018 publiceerde Minister van Engelshoven haar kamerbrief waarin een uitwerking stond van de concrete investeringen in de wetenschap en onderzoek voor de komende jaren. Hierin wordt beschreven dat er oplopend tot €60 miljoen per jaar beschikbaar zal komen voor sectorplannen binnen Bèta en Techniek. Hiervan is 80% bedoeld voor de eerste geldstroom en 20% zal verlopen via de tweede geldstroom. Bert Meijer wordt aangesteld door OCW als kwartiermaker om een Sectorbeeld op te stellen. Hans van Duijn is in 2019 aangesteld als voorzitter van de sectorplancommissie Bèta en Techniek om de uitvoering van de sectorplannen te monitoren.
 • In oktober 2018 is vanuit de wiskunde gemeenschap een beschrijving van het disciplinebeeld van de Nederlandse wiskundebeoefening aangeleverd aan de kwartiermaker. Dit disciplinebeeld is opgesteld door PWN Commissie Onderzoek op verzoek van de instituutsdirecteuren van de negen universitaire wiskunde-instituten (Delft, Eindhoven, Groningen, Leiden, Nijmegen, Twente, Utrecht, UvA, VU) en het CWI.
 • In december 2018 werd het sectorbeeld van de bètasector gepubliceerd door kwartiermaker Bert Meijer.
 • Op 18 februari 2019 verstuurde de tafel Wiskunde een advies aan NWO over de inzet van het tweede geldstroom gedeelte van de sectorplangelden. Het advies is mede tot stand gekomen na consultatie van de Commissie Onderzoek van PWN en de wiskundeclusterdirecteuren. In dit advies wordt gepleit om de middelen in te zetten via de clusters. Met name financiering van tijdelijke staf, i.h.b. promovendi en een gedeelte te reserveren voor de structurele activiteiten (symposia, graduate schools, colloquia, workshops, e.d.) van de clusters.
 • Op 15 mei 2019 verscheen het rapport “Wissels om” van de adviescommissie van Rijn, betreffende de bekostiging van het hoger onderwijs en onderzoek.
 • Op 12 september 2019 publiceert Minister van Engelshoven haar kamerbrief met als onderwerp de herverdeling van sectorplanmiddelen voor bètatechniek. Hierin geeft zij aan de tweede geldstroom middelen voor de sectorplannen voor bètatechniek over te hevelen richting de algemene universiteiten. Dit betreft 20% van het totaal aan sectorplanmiddelen, zijnde 18 miljoen voor het sectorplan bèta en techniek.

5. Oprichting van nationale onderzoekschool Mastermath

[Uit deltaplan] Op basis van een evaluatie van de huidige samenwerking in het masteronderwijs richten alle betrokkenen gezamenlijk de nationale onderzoekschool Mastermath op. Mastermath werkt nauw samen met de clusters en de instituten en zorgt in overleg met de decanen voor een goede aansluiting op de lokale graduate schools. Een van de instellingen wordt penvoerder; PWN zorgt voor professionale ondersteuning.

 • Het RegieOrgaan heeft als opdrachtgever prof.dr. Erik Koelink (RU, voorzitter), dr.ing. Marieke Kranenburg (UvA, secretaris) en dr. Cor Kraaikamp (TU Delft, lid), gevraagd de evaluatie van de huidige samenwerking in het masteronderwijs uit te voeren. Deze evaluatie is in het voorjaar van 2017 uitgevoerd, voor meer info zie link.
 • De belangrijkste conclusie uit dit evaluatierapport aangaande de oprichting van een nationale onderzoekschool is dat Mastermath geen zelfstandige graduate school moet worden. Mastermath speelt een belangrijke coördinerende rol om te komen tot een landelijk aanbod van masteronderwijs dat door de individuele instellingen moeilijk kan worden gerealiseerd. Omdat de individuele instellingen bestuurlijk bij Mastermath zijn betrokken kan de kwaliteitsbewaking zodanig worden georganiseerd dat individuele instellingen hiervoor verantwoordelijkheid kunnen blijven dragen. Om dit te waarborgen wordt naar een samenwerkingsovereenkomst tussen de individuele instellingen toegewerkt.
 • De samenwerkingsovereenkomst tussen de individuele instellingen is in 2019 goedgekeurd door de opleidings- en instituutsdirecteuren en door de bètadecanen. De ondertekening van de overeenkomst bevindt zich in de laatste fase. Naar verwachting treedt de overeenkomst eind 2020 in werking.

7. Stimulering van alternatieve promotiemodellen

[Uit deltaplan] Mastermath en de clusters stimuleren duopromoties en industrial doctorates. De Wiskunderaad vraagt de colleges van bestuur en NWO dergelijke promoties in alle disciplines te ondersteunen.

 • In 2018 is een call voor Industrial doctorates uitgezet door NWO. Voor meer info zie de NWO website.

9. Verhoging van aantal vrouwelijke wiskundigen

[Uit deltaplan] De extra middelen voor het Deltaplan bieden een uitgelezen kans om het aantal vrouwen in de vaste staf te verhogen. De Wiskunderaad roept de clusters, de decanen en de instituten op om voor ten minste 20% van de nieuwe posities vrouwen te selecteren. PWN organiseert samen met de instituten trainingen gericht op de toename van diversiteit en vraagt de organisatoren van het NMC (Actie 10) ten minste 25% vrouwelijke sprekers uit te nodigen.

 • Gunther Cornelissen heeft sinds zijn aanstelling als hoofd Wiskunde aan de UU hard gewerkt aan diversiteit binnen zijn faculteit. In de periode tussen 2015 en 2017 is het percentage vrouwen van 5 naar 15% gestegen in zijn faculteit. Hij heeft hiervoor de Westerdijk award gewonnen, bedoeld voor medewerkers die werken aan verbetering van de diversiteit.
 • Het NMC heeft haar sessie-organisatoren geïnstrueerd rekening te houden met de balans in het aantal mannen en vrouwen dat gevraagd wordt als spreker.
 • EWM-NL heeft het document “Policy recommendations for fostering a gender balanced university” verspreid onder belanghebbenden.
 • In het onder actiepunt 3 genoemde disciplinebeeld is speciale aandacht voor de diversiteit binnen de wiskunde. De wiskunde gemeenschap is er goed van doordrongen dat hier een speciale taak ligt voor de gemeenschap. Ook bij decanen en CvB’s staat dit actiepunt prominent op het netvlies.

11. Aansluiting bij Europa

[Uit deltaplan] De wiskunderaad roept wiskundigen op aanvragen voor EU-subsidies in te dienen en deel te nemen aan internationale beoordelingscommissies. De decanen bieden hierbij actieve lokale ondersteuning. De colleges van bestuur stellen een premie op EU-voorstellen die excellent zijn bevonden maar niet zijn gehonoreerd; deze premie kan uiteenlopen van een subsidie voor het verbeteren van het voorstel tot volledige honorering.

 • Nederland sluit aan bij het Europese netwerk voor wiskunde in industrie en innovatie EU-maths-IN;
 • De Wiskunderaad en PWN hebben de leaflet EU funding: opportunities for mathematicians op het NMC Congres 2018 verspreid en op hun websites geplaatst om wiskundigen te wijzen op de mogelijkheden om aan te sluiten bij Europese initiatieven.
 • Via het European Consortium for Mathematics in Industry (ECMI) en EU-MATHS-IN zijn en worden projectvoorstellen ingediend. Er is een voorstel gehonoreerd vanuit het H2020 programma waarbij de TU/e als partner betrokken is, genaamd BIGMATH: Big Data challenges for Mathematics. Dit voorstel is ontstaan uit de ECMI Special Interest Group “Mathematics for Big Data”.;
 • PWN organiseerde op 14 december 2018 in samenwerking met het bureau Yellow Research een bijeenkomst voor wiskundigen gericht op het indienen van EU-voorstellen.
 • PWN verzamelt op haar website de honoreringen bij Europese subsidies. Recentelijk, in 2019, heeft Lenny Taelman (UvA) een ERC consolidator grant ontvangen.

13. Aandacht voor wiskunde in andere opleidingen (serviceonderwijs)

[Uit deltaplan] De wiskunde-instituten agenderen de positie van het wiskundeonderwijs in andere opleidingen bij hun decanen en colleges van bestuur, met integrale financiering ervan als uitgangspunt.

 • In 2017 heeft met het college van bètadecanen en met de 4TU.AMI decanen wederzijds gewaardeerd overleg plaatsgevonden. Zonder in de eigen verantwoordelijkheid van de individuele faculteitsbesturen te treden heeft de Wiskunderaad de positie van de wiskundeafdelingen als leverancier van het wiskundeonderwijs aan belendende disciplines nadrukkelijk onder de aandacht gebracht. Aan de meeste universiteiten wordt voor dit serviceonderwijs inderdaad een beroep gedaan op de wiskundeafdelingen, zij het dat de vergoeding voor deze dienstverlening meestal ontoereikend is om ook het onderzoek van de betrokken medewerkers te financieren. Het systeem van interne dienstverlening biedt veelal weinig ruimte voor een royalere vergoeding. Dit impliceert dat hier onderwijstaken voor wiskunde-instituten liggen waarbij de financiering van het onderzoek niet uit de eerste geldstroom meekomt. De onderzoeks-financiering zal dus uit tweede of derde geldstroom moeten komen. Een alternatief is dat er binnen wiskunde-instituten docenten worden aangesteld met uitsluitend een onderwijstaak.

15. Instelling van permanente curriculumcommissie

[Uit deltaplan] OCW stelt een permanente curriculumcommissie voor de wiskunde in het voortgezet onderwijs in, die opereert onder de vleugels van PWN en tot taak heeft vakinhoudelijk toezicht op dit onderwijs te houden, klein onderhoud te plegen en strategische adviezen uit te brengen.

 • PWN Commissie Onderwijs heeft de rol op zich genomen om de permanente adviescommissie voor de wiskunde in het voortgezet onderwijs te zijn. OCW is hiervan op de hoogte en steunt dit initiatief. De commissie heeft, samen met de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW), het lerarenplein voorgesteld als alternatief voor het verplichte lerarenregister; zie Actie 17. Het volgende onderwerp dat op de agenda staat is het ontwikkelen van beroepsstandaarden voor wiskundeleraren op vmbo, havo en vwo.
 • PWN Commissie Onderwijs heeft de rol van permanente curriculumcommissie naar zich toegetrokken. Zij heeft op verzoek van de NVvW een visiedocument opgesteld als input voor het project Curriculum.nu en geeft feedback op de tussenproducten Rekenen & Wiskunde van Curriculum.nu. De Commissie voert overleg met de vervolgopleidingen over de inrichting van de wiskunde in de bovenbouw van havo en vwo en de aansluiting met het hoger onderwijs. Zij is betrokken bij het realiseren van een nieuw perspectief voor rekenen in het voortgezet onderwijs, als alternatief voor de rekentoets.

17. Bij- en nascholing van leraren

[Uit deltaplan] Mastermath zet de ontwikkeling van haar lerarencolleges voort en streeft daarbij naar samenwerking met het hbo. PWN zet, in samenwerking met de NVvW en de vaksteunpunten wiskunde, een digitale nascholingscatalogus op en ontwikkelt een financieel stabiel model voor de organisatie van nascholingscursussen en voor de certificering van eerste- en tweedegraadsbevoegdheden wiskunde.

 • Het advies uit het evaluatie rapport van MasterMath aangaande de bijscholing van leraren luidt als volgt: Het onderwijsaanbod in het kader van bij- en nascholing van leraren is op dit moment versnipperd over de lerarenopleidingen, PWN en Mastermath. Dit aanbod dient op elkaar afgestemd te worden, nadat is besloten waar de eindverantwoordelijkheid voor het aanbod voor leraren ligt.
 • Beleidsmedewerker Heleen van der Ree van NVvW formuleert project voor opzetten van digitale nascholingscatalogus in samenwerking met vaksteunpunten wiskunde en PWN; voor een structurering hiervan is de medewerking van de Onderwijscooperatie nodig. Op dit moment wordt er zowel op de NVvW-site als op de PWN-site bijgehouden welke nascholingen er gegeven worden.
 • Swier Garst (NVvW) heeft aan de Federatie van Onderwijsvak-organisaties een pilot voor certificatie van wiskundeleraren voorgelegd, uit te voeren door NVvW en PWN. Deze pilot is afgewezen. De voorzitter van de Wiskunderaad (Frank van der Duyn Schouten) en de PWN Commissie Onderwijs (Jan Karel Lenstra) gaan deze pilot wijzigen en dienen de nieuwe versie van dit voorstel in.
 • Mastermath is bezig met de financiering van de lerarenvakken. Diverse acties zijn hier ondernomen.

19. Aansluiting bij economische topsectoren, bij Nationale Wetenschapsagenda en bij VSNU-initiatief Digitale Samenleving

[Uit deltaplan] De decanen identificeren gezamenlijk en in overleg met de Wiskunderaad strategische thema’s voor

de wiskunde en initiëren het opstellen van wiskundige roadmaps. PWN helpt publieke en private partners tot elkaar te brengen. De wiskundeclusters, als concentraties van publieke partners, adopteren wiskundige roadmaps.

 • Wiskundigen zijn in meerdere routes van de NWA betrokken
  • route De oorsprong van het leven – op aarde en in het heelal
  • route Bouwstenen van materie en fundamenten van ruimte en tijd
  • route Logistiek en Transport in een energieke, innovatieve en duurzame samenleving
 • In het disciplinebeeld zijn door de wiskundigen een zevental profileringsthema’s gekozen.

2. Opschaling van PWN

[Uit deltaplan] PWN krijgt een centrale rol bij de landelijke coördinatie van het beleid in het wiskundehuis in nauw contact met alle betrokkenen. Hiertoe ontwikkelt PWN zich tot een platform voor alle Nederlandse wiskundigen werkzaam in onderzoek, onderwijs en industrie, met een bureau van passende omvang dat professioneel is georganiseerd.

 • PWN heeft haar bestaande commissies opnieuw gepositioneerd.
 • PWN Commissie Onderzoek is begin 2016 omgevormd en sinds najaar 2017 gelinkt aan de tafel wiskunde van NWO-ENW. PWN Commissie Onderzoek heeft een Dagelijks Bestuur (de tafel wiskunde NWO-ENW onder leiding van voorzitter Jan Bouwe van den Berg). In Commissie Onderzoek zijn alle Nederlandse universitaire wiskunde-instituten en het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) vertegenwoordigd. Commissie Onderzoek heeft inmiddels een zichtbare positie ingenomen binnen het wiskundig landschap in Nederland.
 • PWN Commissie Onderwijs is in 2017 opnieuw vormgegeven onder leiding van de voorzitter Jan Karel Lenstra. Deze commissie richt zich vooral op de positie van de wiskundedocenten in het voortgezet onderwijs en op de herziening van het wiskundecurriculum in het kader van Curriculum.nu. Commissie Onderwijs speelt hiermee een belangrijke rol in de discussie over het wiskundeonderwijs. Van deze commissie kan ook een coördinerende rol verwacht worden m.b.t. de propedeusefase van de universitaire wiskundeopleidingen.
 • PWN Commissie Innovatie is vernieuwd en heeft via de voorzitter Vivi Rottschäfer een directe link met de Studiegroep Wiskunde met de Industrie gekregen.
 • PWN is bezig met het opstellen van een nieuw strategisch plan.

4. Consolidering van wiskundeclusters

[Uit deltaplan] Om de bundeling van krachten van de Nederlandse wiskunde en haar internationale positie een extra impuls te geven, worden de vier clusters voorzien van structurele financiering. De clusters dragen hiermee bij aan de profilering van het wiskundeonderzoek en aan de aansluiting van de wiskunde bij de economische topsectoren. Een tweede evaluatie van de clusters wordt voorgesteld voor 2018; de eerste evaluatie vond plaats in 2010 [NWO 2011].

De consolidering van de wiskundeclusters is in de afgelopen periode door NWO opgepakt. NWO heeft in 2016 en 2017 in totaal 4 M€ ter beschiking gesteld. De Wiskunde-instituten hebben hun bijdragen geleverd door matching van de gehonoreerde posities.

 • In 2016 en 2017 hebben NWO en de universiteiten 7 tenure track posities met daaraan gelieerd 7 aio-posities en 8 overige aio-posities gefinancierd binnen de wiskundeclusters.
 • In de periode 2016-2019 heeft NWO middelen beschikbaar gesteld voor reguliere clusteractiviteiten (symposia, graduate schools, colloquia, workshops, e.d.).
 • De vier wiskundeclusters zijn eind 2018 geëvalueerd middels een zelfevaluatie en een beoordeling door een externe internationale commissie onder leiding van Rob Tijdeman. Binnen deze evaluatie hebben de vier wiskundeclusters een afzonderlijke roadmap aangeleverd voor de komende 10 jaar. Hiermee is ook naar de toekomstbestendigheid van de wiskundeclusters gekeken. De evaluatiecommissie heeft geconcludeerd dat alle vier de wiskundeclusters de kwalificatie ‘Excellent’ verdienen en samen de Nederlandse wiskundige onderzoeksinfrastructuur vormen waarin wiskundigen op een efficiënte en effectieve manier actief worden betrokken.
 • In 2019 is een call geopend voor PhD posities voor vernieuwend wetenschappelijk onderzoek binnen de vier wiskundeclusters: DIAMANT, GQT, NDNS+ en STAR. In deze call is in totaal €4 miljoen vanuit NWO beschikbaar. Ten behoeve van de aanvragen voor PhD posities binnen de clusters DIAMANT, NDNS+, GQT dragen de instellingen van de aanvragers hun bijdrage te leveren via matching. Binnen deze call zijn er in totaal 25 PhD posities te vergeven, mits de kwaliteit zeer goed of excellent is.
 • In 2020 zal NWO wederom middelen beschikbaar stellen voor de reguliere cluster activiteiten.
 • PWN, de wiskundeclusters en de wiskunde-instituten beraden zich op dit moment hoe de wiskundeclusters te consolideren.

6. Bruggen naar andere disciplines

[Uit deltaplan] De samenwerking met andere disciplines krijgt bijzondere aandacht in het wiskundehuis. Mastermath biedt cursussen aan over relevante onderwerpen op grensvlakken met andere disciplines.

 • Regieorgaan Mastermath ontwerpt duo-colleges.
 • OCW draagt k€60 per jaar bij aan MasterMath in de periode van 2017-2020;
 • Er komen 2 vakken in 2017-2018 binnen Mastermath die onder deze noemer vallen: Forensic Probability and Statistics en Topology in Physics. Verder is er ook het vak Quantum Computing, dit vak bestond al binnen Mastermath.
 • Er is een oproep gedaan voor voorstellen binnen de gemeenschap voor suggesties m.b.t. multidisciplinaire vakken binnen Mastermath.
 • Het advies uit de MasterMath evaluatie luidt als volgt: Het RegieOrgaan zou de huidige pilot met het aanbieden van interdisciplinaire vakken goed moeten evalueren, voordat een besluit genomen wordt of het aanbieden van dergelijk onderwijs wordt gecontinueerd wanneer de subsidie van het Ministerie van OC&W wegvalt.

8. Verruiming van promotierecht

[Uit deltaplan] De Wiskunderaad dringt er bij OCW, VSNU en het rectorencollege op aan uhd’s en ud’s het promotierecht te geven.

 • Aan verschillende universiteiten is een generieke regeling getroffen dat een UHD als promotor kan optreden. Aan de meeste universiteiten neemt het College voor Promoties hierover per geval een beslissing. Met deze generieke regeling is de uitvoering van deze actie in voldoende mate gerealiseerd.

10. Vernieuwing van NMC

[Uit deltaplan] Het KWG bouwt het jaarlijkse tweedaagse NMC verder uit tot een grote bijeenkomst, die prominente aandacht geeft aan de activiteiten van de clusters, aan de beoefening en het gebruik van de wiskunde buiten de eigen kring en aan ontwikkelingen in het onderwijs.

 • In 2018 en 2019 is het Nederlands Mathematisch Congres (NMC) georganiseerd door het Koninklijk Wiskunde Genootschap (KWG) gehouden in de Koningshof in Veldhoven. Een impressie van dit vernieuwde NMC is beschreven in het Nieuw Archief voor de Wiskunde.
 • In 2020 wordt het NMC gehouden in Van der Valk Utrecht.
 • Middelen voor de financiering van het vernieuwde NMC zijn voor een groot gedeelte afkomstig van NWO via PWN. Deze middelen zijn belangrijk voor de versterking van de nieuwe formule van het NMC.

12. Aandacht voor omgeving van de wiskunde

[Uit deltaplan] De bacheloropleidingen wiskunde nemen in het eerste jaar een college op over de wiskunde in zijn omgeving. Daarnaast besteden de wiskundeopleidingen aandacht aan presentatietechnieken en communicatieve vaardigheden.

 • Deze actie staat op de agenda van de PWN Commissie Onderwijs

14. Leraar in onderzoek, student voor de klas

[Uit deltaplan] NWO en Platform Beta Techniek (PBT) continueren en verruimen het programma dat docenten in staat stelt een dag per week onderzoek te doen. De decanen en de wiskunde-instituten streven naar de inzet van masterstudenten en promovendi in de bovenbouw van het vwo.

 • In 2016 zijn er 2 toekenningen geweest vanuit NWO-ENW voor Leraar in Onderzoek: 1 didactisch voorstel en 1 wiskundig voorstel. Meer info in de link.
 • NWO was bezig om via OCW en Platform Bèta Techniek middelen beschikbaar te krijgen voor een continuering van het Leraar in Onderzoek programma. Dit zal zeker niet op korte termijn gerealiseerd worden.
 • Vanuit de universiteiten worden meerdere initiatieven ontplooid om leerlingen in het voortgezet onderwijs in aanraking te laten komen met universitaire wiskunde. Tevens zijn er initiatieven om studenten wiskunde in contact te brengen met het onderwijs, bijvoorbeeld door het behalen van studiepunten voor het lesgeven aan middelbare scholieren. Deze initiatieven vinden echter (nog) niet in een gestructureerd verband plaats.

16. Universitaire vorming van leraren

[Uit deltaplan] De universiteiten geven de lerarenopleiding een prominente plaats in hun beleid en communicatie. Zij stellen een premie op het behalen van de eerstegraadsbevoegdheid als onderdeel van de master of de promotie. De wiskunde-instituten creëren samen met de instituten voor de lerarenopleiding aantrekkelijke en flexibele routes naar de eerste – graadsbevoegdheid en plaatsen de vakdidactiek dichter bij de vakinhoud.

 • Het advies uit het evaluatie rapport van MasterMath aangaande de bijscholing van leraren luidt als volgt: Het onderwijsaanbod in het kader van bij- en nascholing van leraren is op dit moment versnipperd over de lerarenopleidingen, PWN en Mastermath. Dit aanbod dient op elkaar afgestemd te worden, nadat is besloten waar de eindverantwoordelijkheid voor het aanbod voor leraren ligt.
 • NVvW formuleert een project voor het opzetten van een digitale nascholingscatalogus in samenwerking met vaksteunpunten wiskunde en PWN. Op dit moment wordt er zowel op de NVvW-site als op de PWN-site bijgehouden welke nascholingen er gegeven worden.
 • Er wordt vanuit de PWN Commissie Onderwijs in samenwerking met NVvW gewerkt aan een nieuw concept voor het lerarenregister (het Lerarenplein).
 • Alexander Rinnooy Kan heeft medio 2018 de opdracht gekregen vanuit het ministerie van OCW om te evalueren hoe en of de uitvoering van het lerarenregister gecontinueerd kan worden. Het heeft de voorkeur van de minister om eerst aan een steviger beroepsgroeporganisatie te werken. Vanuit de Wiskunderaad is contact gelegd met Rinnooy Kan om het concept Lerarenplein onder de aandacht te brengen.
 • Mastermath is bezig met de financiering van de lerarenvakken. Diverse acties zijn hier ondernomen.

18. Bruggen naar bedrijven

[Uit deltaplan] CWI, de drie TU’s, RUG en WUR organiseren jaarlijkse bedrijvendagen, onder auspiciën van PWN. Het NMC omvat een symposium over wiskunde en innovatie. Mastermath zet lifelong learning activiteiten voor het bedrijfsleven op.

De wiskunderaad zet in op betere verbindingen met bedrijven.

 • Studiegroep Wiskunde met Industrie (SWI) organiseert een week lang een workshop waar wiskundigen werken aan problemen gedefinieerd door de industrie.
 • SWI zet sterker in op de bestendiging van de opgedane bedrijvencontacten.
 • PWN Commissie Innovatie werkt meerdere plannen uit om de verbinding tussen bedrijfsleven en academische wiskundigen te verbeteren. Onder andere zal een onderzoek worden gestart naar de knelpunten tussen academisch onderzoek en industrie. Er zal tevens een afstudeerprijs voor beste masterscriptie wiskundig onderzoek bij een bedrijf worden ingesteld. Ook wordt er een evenement voor wiskundigen bij bedrijven opgezet.
 • PWN Commissie Innovatie organiseert College Tours. Dit is een reeks van zes avonden met lezingen door wiskundigen voor deelnemers van bedrijven. Het doel is nascholing en mogelijkheid voor netwerken voor de deelnemers. De College Tour is erg succesvol en er is sterke vraag vanuit de bedrijven naar meer reeksen.
 • PWN Commissie Onderzoek heeft in juni 2018 een brainstorm georganiseerd met als onderwerp financieringsmogelijkheden voor multidisciplinaire en industriële onderzoekssamenwerking.
 • Tijdens het NMC worden speeddate sessies met de industrie georganiseerd.

20. Vergroting van de zichtbaarheid van het wiskundeveld

[Uit deltaplan] PWN zet een professionele communicatiegroep op. De groep ontwikkelt een strategie om tot de verschillende doelgroepen met één gezicht en één boodschap te spreken, ontplooit eigen activiteiten en stimuleert lokale initiatieven. PWN streeft hierbij naar samenwerking met het CWI.

 • In september 2015 is mede op initiatief van het Platform Wiskunde Nederland (PWN) een Wiskundetentoonstelling geopend in NEMO. Voor meer informatie zie de PWN website en de website van NEMO.
 • De Nederlandse versie van de Wiskundetentoonstelling Imaginary is tijdens het schooljaar 2016/2017 op reis gegaan door Nederland. Deze tentoonstelling was een initiatief van Platform Wiskunde Nederland en de Wiskunde-instituten van de Nederlandse Universiteiten medegefinancieerd door de wiskundeclusters. Voor meer informatie zie link. Vanaf de heropening van het Boerhaave museum op 16 december 2017 is wiskunde een prominent onderdeel van het Boerhaave museum. De Imaginary tentoonstelling maakt hier deel van uit.
 • Op 16 oktober 2018 heeft er een door de KNAW georganiseerd symposium rondom het onderwerp Networks plaatsgevonden in de openbare bibliotheek van Amsterdam.
 • Op 18 februari 2019 vond een door de KNAW georganiseerd symposium plaats op het onderwerp “De rol van Wiskunde in de samenleving”.
 • Clara Stegehuis blogt over wiskunde via Faces of Science, een initiatief van de KNAW.
 • Platform Wiskunde heeft een Youtube kanaal waarop filmpjes worden getoond over de toepassingen van wiskunde in het dagelijks leven onder de naam “Succesformules in beeld”.