DE WISKUNDERAAD

Naar aanleiding van het Deltaplan hebben NWO en PWN, op verzoek van het Ministerie van OCW,  besloten tot de oprichting van een Wiskunderaad. De Wiskunderaad zal de implementatie van een Deltaplan voor de Nederlandse Wiskunde monitoren, partijen stimuleren die aan de uitvoering van het plan kunnen bijdragen en bottlenecks die de uitvoering ervan in de weg staan identificeren en zo mogelijk uit de weg ruimen. De gehele Nederlandse academische wiskundewereld heeft haar instemming met de instelling van deze Wiskunderaad betuigd.

20 ACTIES

gedefinieerd in een Deltaplan voor de Nederlandse Wiskunde.

DOELSTELLING

Nederland wil in de wiskunde tot de wereldtop behoren.

Vrouwelijke hoogleraren
6%
Vrouwelijke promovendi
19%
Gemiddelde waardering MasterMath
81%
Maak kennis met de mensen achter de organisatie

De Raad

Dr. ir Christiane Klöditz (NWO, secretaris)

Dr. Bert Kroese (CBS)

Prof. dr. Karen Aardal (TUD)

Prof. dr. ir. Hans van Duijn (TU/e, UU)

Prof. dr. Frank van der Duijn Schouten (voorzitter, VU en EUR)

Dr. ir. Petra de Bont (NWO, secretaris)

Prof. dr. Eric Opdam (UvA)

Prof. dr. ir. Onno Boxma (TU/e)

Drs. Swier Garst (NVvW, PWN)

Amber Kerkhofs MSc (NWO, secretaris)

Volgorde van links naar rechts.

Frank van der Duijn Schouten (voorzitter) (1949) studeerde wiskunde aan de VU. Zijn proefschrift waarop hij in 1979 aan de UL promoveerde betrof een studie in de Markov beslissingstheorie. Hij was hoogleraar mathematische besliskunde aan Tilburg University en leidde deze universiteit als rector magnificus van 1999 tot 2008. Van 2013 tot 2015 was hij rector van de VU en thans is hij decaan van de faculteit Wijsbegeerte van de EUR. Binnen de Wiskunderaad behartigt hij de externe relaties.

Onno Boxma (lid) is hoogleraar Stochastische Besliskunde in de Faculteit Wiskunde & Informatica van de TU Eindhoven. Zijn onderzoeksinteresses liggen vooral in de toegepaste kansrekening, met enige nadruk op wachtrijtheorie en haar toepassingen in de prestatie-analyse van computer-, communicatie- en verkeerssystemen. Van 2005 tot 2011 was hij wetenschappelijk directeur van Eurandom. Binnen de WR is Innovatie/Communicatie een speciaal aandachtsgebied voor hem.

Swier Garst (lid) studeerde wiskunde aan de RUL.  Daarna werd hij wiskundeleraar aan de RGO in Middelharnis. In deeltijd was hij lerarenopleider aan de Hogeschool Rotterdam. Van 2014 tot 2017 was hij voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Wiskundeleraren (NVvW).

Petra de Bont (secretaris) promoveerde in de fysica aan de TUD en is thans teamleider Wiskunde & Informatica bij NWO met focusgebied wiskunde. Zij werkte mee aan verscheidene beleidsdocumenten voor de wiskunde, was secretaris van het oprichtingsbestuur van PWN, voert het secretariaat van de PWN-Commissie Onderzoek en was secretaris van de Deltaplan Commissie Wiskunde.

Christiane Klöditz (secretaris) is hoofd Wiskunde & Informatica bij NWO. Zij studeerde informatica aan de Otto-von-Guericke Universität Magdeburg en promoveerde daar op het gebied van de beeldverwerking. Na acht jaar bij onderzoeks- en adviesbureau Resource Analysis in Delft maakte zij in 2001 de overstap naar NWO.

Karen Aardal (lid) is hoogleraar Optimalisering aan de TU Delft en is werkzaam geweest in Zweden, Belgie, Engeland en de Verenigde Staten. Haar onderzoek richt zich op geheeltallige optimalisering en de analyse van algoritmen. Ze is voorzitter van de Mathematical Optimization Society en vanaf 2018 lid van de Board of Directors van INFORMS Computing Society.

Binnen de Wiskunderaad is haar aandachtsgebied onderzoek.

Amber Kerkhofs (secretaris) promoveert in de neurowetenschappen aan de VU in Amsterdam. Sinds juni 2017 is zij gestart als junior beleidsmedewerker bij NWO in het team Wiskunde & Informatica. Zij voert mede het secretariaat van de Wiskunderaad en ondersteunt deze bij de uitvoering, monitoring en verslaglegging van de actielijnen uit het Deltaplan voor de Nederlandse Wiskunde.

Bert Kroese (lid) promoveerde in de wiskundige statistiek aan de RUG en is thans plaatsvervangend Directeur-Generaal van het Centraal Bureau voor de Statistieken. Voor de Wiskunderaad zal hij inbreng verzorgen vanuit de toepassingsgebieden van de wiskunde.

C.J. (Hans) van Duijn (lid) (1950) studeerde Natuurkunde aan de TU/e en promoveerde in de Wiskunde aan de UL. Na een postdoc periode bij de School of Mathematics (University of Minnesota) was hij achtereenvolgens verbonden aan de TUD, UL, CWI en de TU/e. Bij de TU/e was hij hoogleraar Toegepaste Analyse en van 2005 tot 2015 Rector Magnificus. Van Duijn was vier jaar voorzitter van het Platform Wiskunde Nederland. Momenteel is hij als hoogleraar verbonden aan de TU/e en de UU en als voorzitter van de Permanente Commissie voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur aan NWO.

Eric Opdam (lid) is hoogleraar aan de UvA en voorzitter van de Algebraic group Theory. Zijn onderzoek is gericht op algebra en harmonische analyse. Hij is tevens directeur van het Korteweg-de Vries instituut voor Wiskunde in Amsterdam. Binnen de wiskunderaad is zijn aandachtsgebied onderzoek.