HET PLAN

De wiskunde is het onmisbare fundament van wetenschap, technologie en een groot deel van de maatschappij. Nederland wil in de wiskunde tot de wereldtop behoren.

In de 21e eeuw is de rol van de wiskunde alleen maar groter geworden. Zij strekt zich uit tot een breed terrein van uitdagingen in wetenschap, bedrijfsleven en samenleving. De vraag naar wiskunde groeit en het aantal studenten stijgt, niet alleen in de wiskunde zelf, maar ook in vele diciplines waarin wiskunde een belangrijke rol speelt. Door deze toenemende vraag is er schaarste aan middelen.

Het Deltaplan voor de Nederlandse wiskunde, opgesteld door het Platform Wiskunde Nederland (PWN) en NWO, presenteert een integraal pakket aan acties, zoals de verdere profilering van het onderzoek via de vier wiskundeclusters, intensivering van de samenwerking in het universitaire onderwijs, vernieuwing van de lerarenopleiding, meer aandacht voor het innovatieve vermogen van de wiskunde, en een sterke organisatie van de discipline. Naast deze acties stelt het ook meetbare doelstellingen en monitoring voor. Als sectorplan is het een instrument om onderzoek, onderwijs en innovatie binnen de wiskunde te organiseren en te versterken en zet het aan tot zelforganisatie.

DOELSTELLINGEN

De Wiskunderaad is ingesteld door PWN en NWO om het Deltaplan te realiseren. Belangrijke doelstellingen zijn:

  • versterking van de fundamenten van de wiskunde door uitbreiding van de universitaire wiskundestaf en verruiming van de middelen voor vrij onderzoek;
  • vernieuwing van het wiskundeonderwijs, aandacht voor wiskunde in andere opleidingen en versterking van de lerarenopleiding;
  • aansluiting bij vragen uit de recentelijk gepubliceerde Nationale Wetenschapsagenda en een steviger rol in de publiek-private samenwerking.