Publicaties

Hier vindt u een overzicht van publicaties over de wiskunde in Nederland, de toekomstvisie en het Deltaplan voor de Nederlandse Wiskunde.

AI and Mathematics pamflet

Het belang van wiskunde voor het Nederlandse AI onderzoek

Evaluatie Wiskundeclusters

De vier wiskundeclusters, DIAMANT, GQT, NDNS+ en STAR, zijn in opdracht van NWO geëvalueerd.

Alle vier de wiskundeclusters hebben de kwalificatie ‘Excellent’ gekregen bij deze evaluatie. In navolging van deze positieve evaluatie heeft NWO het initiatief genomen om een call te ontwikkelen bestemd voor alle onderzoekers van de vier clusters waarbij PhD posities aangevraagd kunnen worden.

EU funding: opportunities for mathematicians

There are several opportunities for EU funding for Dutch mathematicians, and perhaps not enough awareness of these opportunities. Some project types are well known (ERC), others are much less known but nevertheless very attractive. This flyer lists and briefly explains some of these opportunities.

Jaarverslag 2017 Wiskunderaad

De Wiskunderaad is op 1 januari 2017 opgericht door NWO en PWN op verzoek van het Ministerie van OCW. De Wiskunderaad monitort de implementatie van Een Deltaplan voor de Nederlandse Wiskunde, stimuleert partijen die aan de uitvoering van het plan kunnen bijdragen en identificeert bottlenecks die de uitvoering ervan in de weg staan.

In het jaarverslag staat de belangrijkste voortgang betreffende de realisatie van het Deltaplan omschreven. Terugkijkend over 2017 stelt de Wiskunderaad vast dat goede voortgang is gemaakt in de constructie van het wiskundehuis, onder andere doordat in samenwerking met de Raad voor Natuur- en Scheikunde politiek draagvlak verworven is voor een sectorale aanpak van het Nederlands wetenschapsbeleid.

Een Deltaplan voor de Nederlandse wiskunde

Het Deltaplan is een vervolg op het Visiedocument van PWN, Formulas for insight and innovation; mathematical sciences in the Netherlandsdat de visie en de ambitie van de Nederlandse wiskunde op de middellange termijn presenteert. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verzocht NWO en PWN de aanbevelingen uit het Visiedocument uit te werken, concrete acties te formuleren en zich te verzekeren van draagvlak voor de realisering daarvan.

 

Formulas for insight and innovation: mathematical sciences in the Netherlands

Het Visiedocument bevat veel belangrijke observaties en aanbevelingen. Het moet een sterk signaal geven naar de Overheid, NWO, academici en andere belangengroepen, inclusief professionals die betrokken zijn bij onderwijs, onderzoek of toepassing van de wiskunde wetenschap.

Mathematical sciences and their value for the Dutch economy

“Platform Wiskunde Nederland” is the organisation that represents the Dutch mathematics community. Its mission is to enhance the financial, managerial, scientific and public position of mathematics in the Netherlands. To better understand the contribution of mathematical sciences to the Dutch economy, the board of PWN has requested Deloitte to assess the economic impact of mathematics on the Dutch economy.

Masterplan Toekomst Wiskunde 2.0

Deze update van het Masterplan Toekomst Wiskunde is uitgebracht op uitnodiging van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De Nederlandse Organisatie voorWetenschappelijk Onderzoek (NWO) en het Platform Wiskunde Nederland (PWN) hebben deze uitnodiging aangenomen om de stand van zaken met betrekking tot het oorspronkelijke Masterplan uit 2008 in kaart te brengen en waar nodig belangrijke aanbevelingen aan te scherpen.

Masterplan Toekomst Wiskunde

Dit masterplan is uitgebracht op uitnodiging van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Robbert Dijkgraaf, Jan Karel Lenstra en Alexander Rinnooy Kan hebben deze uitnodiging aangenomen om tot een breed gedragen plan te komen aangaande het wetenschappelijk wiskundeonderwijs en –onderzoek. Vervolgens heeft de werkgroep Masterplan Toekomst Wiskunde na uitgebreide consultatie de inhoud van dit plan verzorgd.

Concentratie & Dynamiek

Een strategie voor de wiskunde.

Deze strategie is uitgebracht in opdracht van het nationaal Overleg Onderzoekscholen Wiskunde (OOW) en het gebiedsbestuur NWO Exacte Wetenschappen.

Nieuwe dimensies, ruimer bereik

Een nationale strategie voor wiskundeonderzoek en gerelateerde masteropleidingen.

Deze nota schetst een beeld van de ambities en mogelijkheden van het wiskundeonderzoek in Nederland vanuit een nationaal perspectief. Uitgangspunt is dat het voor de Nederlandse wetenschap en economie noodzakelijk is dat Nederland aanwezig blijft in de voorhoede van het internationale wiskundeonderzoek. De nota mondt uit in een pleidooi voor een gerichte versterking van het universitaire wiskundeonderzoek en doet daartoe een aantal concrete voorstellen. Omdat in de optiek van deze nota onderzoek en onderwijs nauw verweven zijn, hebben deze voorstellen ook consequenties voor het universitaire onderwijs.